Algemene Voorwaarden

Alle verkopen en diensten vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals deze door RITERRA zijn opgesteld.

Download:  Algemene Voorwaarden_ RITERRA_verkoop_mrt 2015

Algemene Voorwaarden_ RITERRA_verkoop_mrt 2015

Bedrijfsgegevens
RITERRA
Bezoekadres: Middenweg 215 1098 AN Amsterdam
Postadres: Fahrenheitstraat 77A 1097 PN Amsterdam
Tel.: +31 6 200 250 17
E-mail: contact@riterra.com
Website: www.riterra.com
BIC: INGBNL 2A
IBAN: NL21 INGB 0006 3436 36
KvK nr.: 59 14 29 95
BTW nr.: NL0199.61.145 B02

Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben definities de volgende betekenissen:

1   Wederpartij: de koper/partij die een Overeenkomst aangaat met RITERRA, zijnde een Zakelijke Koper of een Consument.
2   RITERRA: RITERRA verklaart deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.
3   Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Wederpartij en RITERRA met betrekking tot de verkoop van producten en/of levering van diensten via het bedrijf RITERRA en/of de webwinkel.
4   Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenverkoop (artikel 7:5BW) is.
5  (Overeenkomst sluitende) Partijen: alle deelnemende partijen in de Overeenkomst.
6   Algemene Voorwaarden: de verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals opgesteld door RITERRA.
7   Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt als professional en/of bedrijf.
8   Zakelijke Koper: de natuurlijk persoon die handelt als professional en/of bedrijf of de rechtspersoon die een Overeenkomst met RITERRA aangaat.
9   Website: de Website via welke de RITERRA webshop beschikbaar is en waar RITERRA haar producten te koop aanbiedt.
10   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen een bepaalde termijn af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk  aanbod van RITERRA en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen RITERRA en een Wederpartij. RITERRA sluit uitdrukkelijk het van toepassing zijn van andere voorwaarden uit. De Wederpartij erkent en accepteert uitdrukkelijk dat andere voorwaarden niet van toepassing zijn.
1.2   De tekst van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar voor de Wederpartij op de Website en te downloaden als PDF-bestand.
1.3   Door het aangaan van een Overeenkomst met RITERRA geeft de Wederpartij aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Een Overeenkomst wordt gesloten door het plaatsen van een bestelling via:
a) de Website; of
b) elke andere (elektronische) communicatie met RITERRA.
1.4   RITERRA behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
1.5   RITERRA behoudt zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden zodra de Wederpartij zich niet aan de door RITERRA gestelde Algemene Voorwaarden houdt.
1.6   Afwijken van of het wijzigen van de Algemene Voorwaarden is alleen geldig als dit schriftelijk is vastgelegd en geschiedt met de uitdrukkelijke toestemming van RITERRA.

Artikel 2 – Prijzen
2.1   Voor Zakelijk Kopers gelden onze prijzen exclusief omzetbelasting en- tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen- exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten, tenzij anders is overeengekomen.
2.2   De Consument verkoopprijzen op de Website zijn in euro’s, en inclusief omzetbelasting volgens de, op moment van koop, geldende tarief.
2.3   De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde  prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

Artikel 3 Betalingen
3.1   Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in elk geval onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
3.2   Indien Wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het volledige bedrag heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft RITERRA zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem:
– zijnde een Zakelijke Koper vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle vorige aan RITERRA toekomende rechten.
– zijnde een Consument vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van de wettelijke handelsrente, onverminderd alle vorige aan RITERRA toekomende rechten.
3.3   Alle kosten gemaakt door RITERRA voor incasso veroorzaakt door te late, onvolledige of afwezig zijnde betaling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de kosten voor deurwaarders, incassobureaus, gerechtelijke procedures, rechtsvervolging, -zaken en advocaten zullen verhaald worden op de Wederpartij.
3.4   Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht (zie artikel 10), is RITERRA bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande Overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze Overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a)   indien de Wederpartij in verzuim is of RITERRA goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal en/of kan voldoen;
b)   in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
c)   indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van RITERRA kan worden gevergd.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1   Alle aanbiedingen van RITERRA zijn vrijblijvend en zijn onderhevig aan veranderingen, voorraad en bepaalde geldigheidsduur, behalve in het geval van koop door een Consument.
4.2   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.3   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als RITERRA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RITERRA niet.
4.4   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in omzetbelasting tarieven.
4.5   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a)   de prijs inclusief belastingen;
b)   de eventuele kosten van verzending en/of (af)levering;
c)   de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d)   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e)   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
f)   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g)   de kosten die gemoeid zijn met vervoer- en /of communicatiemiddelen in het geval deze kosten verschillen van de
standaard kosten;
h) indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Wederpartij te raadplegen is;
i) de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5 – Verzending en levering
5.1   Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan RITERRA kenbaar heeft gemaakt.
5.2   De leveringstermijn start op het moment dat de betaling voor order(s) en/of product(en) door RITERRA ontvangen is, tenzij  anders overeengekomen. Onvolledige betalingen geven de Wederpartij geen recht op levering van bestelde producten en/of diensten, tenzij Overeenkomst sluitende Partijen anders hebben afgesproken.
5.3   De verzendkosten zijn voor rekening van de Wederpartij. Verzendkosten zijn exclusief omzetbelasting, conform de belastingdienst ons verplicht. Het staat RITERRA vrij hiervan af te wijken, bijvoorbeeld d.m.v. acties. Aan acties kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4   RITERRA is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadiging van verzonden artikelen.
5.5   Levering aan consument geschiedt gemiddeld binnen drie (3) werkdagen.
5.6   De door RITERRA opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of annulering van de bestelling(en) en/of ontbinding van de Overeenkomst. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, zal RITERRA geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
5.8   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal RITERRA zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
5.9   Indien een levering, conform de overeenkomst, wordt afgewezen door de Wederpartij, zijnde een Zakelijk Koper, kan RITERRA de kosten die deze afwijzing met zich meebrengt, alsmede eventuele opgelopen schade, op de Wederpartij verhalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1   Na het accepteren van een aanbod en/of het plaatsen van een bestelling kan geen aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht, behalve in het geval van een koop door een Consument. Het herroepingsrecht is ook op vervangende artikelen van toepassing.
6.2   Bestellingen ter aankoop van producten en/of diensten van RITERRA kunnen alleen gewijzigd of geannuleerd worden met uitdrukkelijke toestemming van RITERRA. Als RITERRA reeds kosten heeft gemaakt of kosten zal maken door het wijzigen of annuleren van deze bestellingen, heeft RITERRA recht op volledige schadeloosstelling door de Wederpartij, behoudens hetgeen vermeld in artikel 5, lid 5.3 en lid 5.4.
6.3   Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van creditering van onze bank- of girorekening. Na deze periode kan de Overeenkomst niet meer ontbonden worden.
6.4   Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a) de artikelen dienen bij RITERRA gekocht te zijn;
b)   retournering dient te worden gemeld aan RITERRA via email contact@riterra.com;
c)   de artikelen dienen onbeschadigd te zijn;
d)   de artikelen en origineel of kopie van factuur-bon dienen in de originele, onbeschadigde verpakking terug gestuurd te worden;
e)   (actie)artikelen met korting kunnen niet geretourneerd worden; en
f)   Consument vermeldt duidelijk zijn/haar naam en adres op het retourpakket.
6.5   De retourzending is op kosten van, en voor risico van, de Consument.
6.6   Het aankoopbedrag zal door RITERRA zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetaald worden.
6.7   Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a)   die door RITERRA tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b)   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)   die onderdeel zijn van (verkoop- en korting)acties;

Artikel 7 – Garantie
7.1   RITERRA staat er voor in dat de producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
7.2   Op de door RITERRA geleverde producten bestaat een garantietermijn van dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. De op de factuur vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantie.
7.3   Indien van toepassing, zijn de garantiebepalingen van derden op de geleverde producten van toepassing. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen ook door RITERRA overgenomen.
7.4   Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door RITERRA op schriftelijk verzoek van de Wederpartij binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen.
7.5   De kosten en de risico’s voor de retourzending komen, bij beroep op de garantie, voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen .

Artikel 8 – Copyright en intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1   De Wederpartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RITERRA  geleverde diensten en/of geproduceerde en/of ontworpen producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2   RITERRA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden, tenzij uitdrukkelijk door RITERRA anderszins vermeld.
8.3   Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van RITERRA of van de Website over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.
8.4   De Zakelijke Koper mag alleen producten verkopen aan derden, onder eigendomsbehoud van RITERRA, en binnen zijn gebruikelijke verkoopactiviteiten.
8.5   Wanneer de Zakelijke Koper in gebreke blijft met betrekking tot de verplichting(en) die voortvloeien uit de Overeenkomst met RITERRA, of wanneer RITERRA redelijke grond heeft aan te nemen dat de Zakelijk Koper de verplichtingen niet na zal komen, is RITERRA gerechtigd de geleverde producten en/of diensten
van de Zakelijke Koper of derden die producten en/of diensten voor de Zakelijke Koper beheren, terug te nemen. In dit geval zal de Zakelijke Koper volledige medewerking verlenen aan RITERRA.

Artikel 9 – Klachten
9.1   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij RITERRA. Consument koper dient gebruik te maken van het herroepingsformulier.
9.2   Ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RITERRA binnen de termijn van 8 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.3   De Wederpartij is verplicht bij levering van producten en/of diensten te controleren of deze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is, zal de Wederpartij RITERRA schriftelijk inlichten. In het geval van uiterlijke afwijkingen of defecten zal de Wederpartij dit onmiddellijk kenbaar maken aan RITERRA. In andere gevallen zal de Wederpartij uiterlijk binnen tien (10) dagen vanaf het moment van levering RITERRA op de hoogte hebben gesteld. In het geval van een koop door Consument zal de Consument RITERRA binnen dertig (30) dagen vanaf het moment van levering schriftelijk inlichten.
9.4   Indien een klacht met betrekking tot de kwaliteitseisen- en standaarden van het geleverde product door RITERRA terecht wordt bevonden, is RITERRA gerechtigd dan wel een retourzending te accepteren, dan wel het product te vervangen met eenzelfde product, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en de Wederpartij te compenseren voor het aankoopbedrag.
9.5   Indien RITERRA naar aanleiding van een terechte klacht het afgekeurde product heeft vervangen, wordt de levering beschouwd als tijdig geleverd, ook wanneer de gestelde leveringstermijn hierbij wordt overschreden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1   RITERRA is niet verantwoordelijk voor tik-, druk- en zetfouten op de Website of op enig ander communicatiemiddel via welke RITERRA informatie, documenten, aanbiedingen etc. verschaft en is niet gebonden aan haar aanbod of aansprakelijk voor de gevolgen, indien er sprake is van programmeerfouten of technische fouten.
10.2   RITERRA is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:
a) door ondeskundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
b)   doordat RITERRA is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c)   door derden die op verzoek of met toestemming van de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst
worden ingeschakeld;
d)   materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de Wederpartij door derden worden geleverd; en/of
e)   misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
10.3   De Wederpartij heeft alleen recht op compensatie wanneer schade is ontstaan als direct gevolg van een actie, of gebrek aan actie, dat uitsluitend aan RITERRA toegewezen kan worden. RITERRA is niet verantwoordelijk voor indirect toegebrachte schade of kosten, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot misgelopen winst, gevolgschade, schade door vertraagde levering, beschadigde of vernietigde data of materialen of misgelopen omzet. In het geval van koop door Consument zijn deze beperkingen alleen van toepassing voor zover toegestaan volgens art. 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10.4   De producten van RITERRA voldoen aan de eisen en functies die redelijkerwijs kunnen worden gesteld aan dergelijke producten voor normaal en bestemd gebruik. RITERRA maakt veel gebruik van natuurlijke en/of gerecyclede materialen, ook kunnen producten handgemaakt zijn. Kleur-, materiaal-, maat- en vormafwijkingen zijn hierbij mogelijk.
10.5   Indien het product buiten Nederland gebruikt zal worden, is het de verantwoordelijkheid van de Wederpartij te controleren of het product ook daar voldoet aan de van toepassing zijnde eisen, voorwaarden en wetten.

Artikel 11 – Overmacht
11.1   Ingeval RITERRA ten gevolge van overmacht niet in staat is de Overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De Wederpartij is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
11.2   Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop RITERRA geen invloed kan uitoefenen. Dit omvat in het bijzonder de volgende situaties: Brand, natuurrampen, oorlog, in beslaglegging, exportverboden, boycot of andere officiële maatregelen, algemeen tekort aan grondstoffen, beperkingen in de energieconsumptie, collectieve arbeidsconflicten, stakingen, extreem hoge absentie van medewerkers bij RITERRA of derden door ziekte, etc. etc., dan wel non-conformiteit van leveranciers vanwege overmacht.

Artikel 12 – Privacy
12.1   Klantgegevens van de Wederpartij worden opgenomen in het RITERRA-klantenbestand.
12.2   Klantgegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie.
12.3   RITERRA verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt, tenzij de aard van de opdracht dit wenselijk maakt.

Artikel 13 – Overige bepalingen
13.1   De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
13.2   Op overeenkomsten tussen RITERRA en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© RITERRA _mrt 2015

Product & Architectural design